Huishoudelijk reglement

Bestuursbesluit van 1 november 2007.
Besluit Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2008.
Datum inwerkingtreding 1 april 2008.
Laatste herziening ALV 2 maart 2012 n.a.v. statuutwijziging ivm Dopingreglement

Dit reglement vormt een nadere uitwerking van en een aanvulling op de Statuten van Roeivereniging De Krom (akte verleden op 10 september 2012). In artikel 24 van de Statuten is de mogelijkheid tot het vaststellen van een Huishoudelijk reglement vastgelegd.

1 Lidmaatschap (art 1.1 t/m 1.6)
1.1 Aanmelding.
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris. Men wordt lid door het invullen van een daartoe door de vereniging verstrekt inschrijfformulier dat door betrokkene of, in geval van minderjarigheid, door diens wettelijke vertegenwoordiger moet worden ondertekend en verstuurd naar de secretaris. Na acceptatie vormt het bewijs van betaling van het inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie tevens het bewijs van het lidmaatschap van de vereniging.

1.2 Adreswijziging.
Leden dienen de secretaris, schriftelijk of per e-mail, op de hoogte te stellen van een wijziging van het post- en/of e-mail adres.

1.3 Opzegging.
Artikel 8 lid 3 van de Statuten. “Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien het Dopingreglement wordt overtreden of van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.”
In aanvulling op en ter uitwerking van art.8 lid 3 van de Statuten dient opzegging in alle gevallen schriftelijke te geschieden.

1.4 Minimum leeftijd.
Als minimum leeftijd voor het lidmaatschap wordt 12 jaar aangehouden.

1.5 Aspirant-leden.
Alvorens te besluiten lid te worden van de vereniging mogen aspirant-leden, onder begeleiding van een mentor, lid van de vereniging, twee maal gebruik maken van de roeifaciliteiten.

1.6 Introducés.
Elk lid heeft het recht van introductie. Een en dezelfde persoon mag twee maal per jaar geïntroduceerd worden. De namen van de introducés moeten in het in de loods aanwezige afschrijfboek genoteerd worden. Elk lid is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn introducés.

2 Contributie (art 2.1 t/m 2.7)
2.1 Verenigingsjaar.
Artikel 16 lid 1 van de Statuten. “Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.”

2.2 Vaststelling contributie.
De Algemene Leden Vergadering stelt jaarlijks het bedrag van de contributie voor het lopende verenigingsjaar vast.

2.3 Jeugdleden en junioren.
De contributie voor jeugd- en juniorenleden, dit zijn leden in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar op de peildatum van één januari, bedraagt 50% van de contributie per verenigingsjaar.

2.4 Ereleden van RV De Krom
Ereleden van RV De Krom zijn vrijgesteld van contributie.

2.5 Begunstigers en Honorair Begunstigers.
Begunstigers/Donateurs betalen jaarlijks een minimaal door de Algemene Leden Vergadering te bepalen bedrag. Begunstigers kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.
Honorair begunstigers zijn vrijgesteld van deze verplichting. Honorair begunstigers kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. In uitwerking van artikel 6 lid 3 van de Statuten, eindigt het begunstigerschap van de honorair begunstiger door het overlijden/ faillissement van de begunstiger, opzegging door de begunstiger en opzegging namens de vereniging na een besluit daartoe van de ALV.

2.6 Contributie bij aanmelding in de loop van het jaar.
Een lid dat zich in de loop van het jaar heeft aangemeld, betaalt, gerekend vanaf de datum van inschrijving, over het resterende deel van het jaar een evenredig deel van de jaarcontributie.

2.7 Betaling en betalingstermijn.
Betaling van de contributie dient te geschieden binnen een maand na verzending van de contributienota.
Indien deze termijn is verstreken, zonder dat betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, kan het verschuldigde bedrag worden verhoogd met EUR 2,50 per maand wegens extra administratiekosten. Eventuele incassokosten zullen bij het in gebreke zijnde lid in rekening worden gebracht.

3 Clubkleding.
Tijdens wedstrijden en tijdens toertochten elders in het land is het dragen van de officiële roeikleding in principe verplicht. Bij ontvangst van groepen gastroeiers wordt het dragen van clubkleding warm aanbevolen.

4 Zelfwerkzaamheid.
Aangezien de hulp van de leden voor het goed functioneren van de vereniging absoluut onontbeerlijk is, wordt van elk lid verwacht dat hij/zij jaarlijks enige tijd ter beschikking stelt voor werkzaamheden voor de vereniging. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit het actief meehelpen in de verschillende commissies; het geven van instructie; het helpen met het onderhoud van boten en/of het terrein; het verrichten van bardiensten etc.
De Algemene Leden Vergadering kan het jaarlijks minimaal te besteden uren per lid vaststellen.

5 Reglement Omgangsvormen (art 5.1 t/m 5.6)
5.1 Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen
Roeivereniging ‘De Krom’ rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken.
De leden van de vereniging nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van de vaarwateren tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis.

Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkómen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om zowel een individuele als gezamenlijke inspanning van de leden, waarbij ieder binnen de vereniging zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving.

5.2 Ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.
De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen en hier actief beleid in te voeren.

5.3 Beleidsverklaring bestuur
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht.
Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur direct aangifte bij de politie.

5.4 Vertrouwenspersoon
Indien een lid meent met boven beschreven ongewenste omgangsvormen geconfronteerd te worden kan deze dit melden bij het bestuur hetzij rechtstreeks, hetzij via een door betrokkene zelf gekozen vertrouwenspersoon. Het bestuur draagt zorg voor een eerste onderzoek en benoemt In overleg met dit lid  of de zelf gekozen vertrouwenspersoon,  indien nodig, een onafhankelijke vertrouwenspersoon (O-VP)  zo mogelijk een arts of lid.
De O-VP draagt zorg voor het lid, dat aangeeft dat hij/zij te maken heeft (gehad) met ongewenste omgangsvormen, behartigt diens belangen en gaat vertrouwelijk met de informatie om. De O-VP doet niets zonder dat het lid dit wil.

De taken van de O-VP zijn:
ondersteuning van de klager/klaagster;
samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is;
zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling;
adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur;
nagaan of er een procedure richting Tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden;
eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
nazorg geven.

Het bestuur draagt er zorg voor:
dat een klacht adequaat behandeld wordt en geeft indien nodig tuchtrechtelijk vervolg aan de klacht;
dat de naam van de benoemde vertrouwenspersoon (O-VP) binnen de vereniging indien nodig bekend gemaakt wordt via de gebruikelijke communicatie kanalen;
dat deze persoon kennis heeft genomen van de binnen de vereniging vastgestelde Gedragscode en overige relevante regelingen;
dat binnen het bestuur een contactpersoon wordt benoemd voor de O-VP, in beginsel de voorzitter van de vereniging, bij diens ontstentenis of ongeschiktheid ieder ander bestuurslid dat voldoende onafhankelijk wordt bevonden;
dat over de behandeling van de klacht op (discrete) wijze informatie wordt verschaft binnen de vereniging;
dat na afhandeling van de klacht de O-VP van zijn/haar taak wordt ontheven.

5.5 Positie van degene die ongewenst gedrag verweten wordt, sancties en beroepsmogelijkheid
Vanaf het moment dat de melding  over ongewenst gedrag bij het bestuur gedaan is, is degene die ongewenst gedrag verweten wordt bij het bestuur bekend. De desbetreffende persoon moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle behandeling.

RV ‘De Krom’ hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Indien daar aanleiding toe is, besluit het bestuur over passende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval royement.

5.6 Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering
Het bestuur van ‘De Krom’ rapporteert incidenten inzake omgangsvormen aan de ALV, met respect voor de  privacy van betrokkenen, draagt zorg voor eventueel te nemen preventieve maatregelen en stelt indien nodig beleidswijzigingen voor.

6 Loods- en Roeireglement.
Het Loods- en Roeireglement, vast te stellen door het bestuur, geeft voorschriften betreffende het gebruik van de loods, het botenmateriaal en het terrein van de vereniging.

7 Aansprakelijkheid (art 7.1 t/m 7.4)
7.1 Materiële schade aan eigendommen van de vereniging.
Elk lid dient de schade, die hij/zij heeft veroorzaakt of die door zijn/ haar introducé is veroorzaakt aan eigendommen van de vereniging of aan de eigendommen die de vereniging van anderen in gebruik heeft, te melden.

7.2 Materiële of letselschade aan derden.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of letsel die door leden aan derden is toegebracht.

7.3 Eigendommen van leden.
De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen van leden en derden.

7.4 Medische keuring.
Het actief beoefenen van een sport, en dus ook de roeisport, brengt bepaalde medische risico’s met zich mee.
Roeiers die aan wedstrijden deelnemen, wordt dringend geadviseerd zich, voor hun eerste wedstrijd en vervolgens periodiek, medisch te laten keuren. Een richtlijn voor deze keuring zal door de bondsarts worden vastgesteld en op de KNRB-website worden gepubliceerd.
Het bestuur is daarnaast van mening dat het actief beoefenen van de roeisport, ook in recreatief verband, bepaalde medische risico’s met zich meebrengt en adviseert de leden, dus ook degenen die niet aan wedstrijden deelnemen, om zich periodiek medisch te laten keuren.

8 Zittingstermijn bestuursleden.
Uitgangspunt is dat bestuursleden voor maximaal twee periodes van drie jaar worden benoemd.

9 Slotbepalingen (art 9.1 t/m 9.3).
9.1 In alle gevallen, waarin de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Loods- en Roeireglement niet voorzien, beslist het bestuur naar maatstaven van behoorlijk bestuur.

9.2 In die gevallen dat strikte toepassing van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Loods- en Roeireglement voor een lid tot een onredelijke of onbillijke situatie leidt of in strijd is met de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd daarvan af te wijken.

9.3 De leden worden geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Loods- en Roeireglement, zoals weergegeven op de website van de roeivereniging.